Voorwaarden bootverhuur

Op het water is veel te beleven!

Algemene voorwaarden
Voor de huur van pleziervaartuigen van Alkmaar Vaarstad (pleziervaart)

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

A: verhuurder: handelend onder de naam Alkmaar Vaarstad;
B: 
huurder: die namens zichzelf, of namens een groep of onderneming de overeenkomst met verhuurder afsluit;
C: 
huurovereenkomst: de overeenkomst waarbij verhuurder zich verbindt om huurder tegen betaling een
vaartuig zonder bemanning in gebruik te geven voor een bepaalde vooraf afgesproken duur;
D: vaartuig: het vaartuig van verhuurder, inclusief buitenboordmotor, elektronica en verdere toebehoren.

2. Huurperiode
Huurder dient voor afvaart te controleren of de in de huurovereenkomst opgenomen inventaris aanwezig, volledig
en deugdelijk is. Indien dit niet het geval is, dient huurder hiervan, voor afvaart, verhuurder in kennis te stellen.

Huren van een motorboot geschiedt met een minimum van 2 (twee) uren en is in overleg
verlengbaar per aansluitend (1) uur. Afwijkende huurtijden in overleg met de verhuurder.

Wanneer huurder het vaartuig eerder inlevert op de verhuurlocatie dan de overeengekomen
verhuurperiode is er geen recht op teruggave van de betaalde huursom of een deel daarvan.

3. Verplichtingen van verhuurder
Bij de aanvang van de huurperiode draagt verhuurder het vaartuig over aan huurder. Verhuurder wijst huurder voor aanvang
van de huurperiode op eventueel al bestaande schade aan het vaartuig en legt deze schriftelijk vast in de huurovereenkomst.

4. Algemeen
De minimumleeftijd om een vaartuig bij verhuurder te kunnen huren en/of besturen is 18 jaar.
Huurder dient te zorgen voor zo min mogelijk overlast voor anderen op het water en voor omwonenden.

Verhuurder kan de overeenkomst direct ontbinden en het vaartuig onmiddellijk terugnemen, indien huurder
zich niet houdt aan de algemene voorwaarden. Huurder is ook dan verplicht de volledige huurprijs te
voldoen over de vooraf afgesproken periode.

5. Hoe betaalt u?
Een reservering is pas definitief zodra de halve huursom (50%) voortijdig aan ons is voldaan door overschrijving
op
ons rekeningnummer. Gelijktijdig dient het huurcontract onveranderd en ondertekend geretourneerd te worden
of afgegeven voorafgaand de afvaart. Het restant van de huursom dient voorafgaand de afvaart te worden voldaan.

Indien U een reservering op dezelfde dag maakt of binnen 48 uur voor de huurperiode dan dient het totale huurbedrag direct betaald te worden.

6. Borgstelling
Voordat de huurovereenkomst in kan gaan, dient huurder ter plaatse de borg te voldoen en een geldig legitimatiebewijs
te overleggen, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Het legitimatiebewijs dient van huurder te zijn.

De door huurder betaalde borg in combinatie met een foto van het legitimatiebewijs geldt als borgstelling.

Voor motorboten type ‘basic en tourist’ dient een waarborgsom te worden betaald van € 100,-

Als de huurovereenkomst volgens de overeengekomen voorwaarden is afgelopen en er geen
schade en/of vermissing is geconstateerd, wordt de waarborgsom geretourneerd.

7. Reserveringen
Het maken van reserveringen voor één of meer vaartuigen is mogelijk via Internet of telefonisch.
Reserveringen zijn pas geldig na bevestiging door verhuurder, via internet of schriftelijk.
Betaling geschiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bij het maken van de
reservering door middel van overschrijving, via PIN of contant op de verhuurlocatie.

In geval van wijzigen van de reservering door huurder kan hij verhuurder om in de plaatsstelling van een derde verzoeken.

8. Annuleren
Bij annulering korter dan 48 uur van tevoren van een bevestigde reservering of bij afwezigheid van huurder op de gereserveerde
datum en tijd is huurder het gehele huurbedrag verschuldigd en heeft huurder geen recht op een alternatief.

Als huurder zonder telefonisch bericht vooraf meer dan 1 uur later is dan het afgesproken begintijdstip, is huurder het gehele huurbedrag
verschuldigd en heeft verhuurder het recht het vaartuig aan iemand anders te verhuren. Huurder heeft dan geen recht op een alternatief.

Indien een gereserveerd vaartuig 1 uur na ingang van de gereserveerde huurperiode niet beschikbaar is op de overeengekomen plaats en
verhuurder de huurder geen redelijk alternatief kan aanbieden, heeft huurder recht op vergoeding van de overeengekomen huursom.
Huurder heeft in geen geval aanspraak op eventuele aanvullende (schade)vergoeding.

9. Verhuur zonder reservering
Ook zonder reservering is het in sommige gevallen mogelijk een vaartuig te huren. Betaling geschiedt dan
ter plaatse voor ingang van de huurovereenkomst, door middel van contante betaling of per PIN.

10. Verzekering en schade
Huurder moet schade van welke aard dan ook, dan wel feiten en/of omstandigheden die redelijkerwijs tot schade kunnen leiden,
zo spoedig mogelijk aan verhuurder melden. Schade die niet is gemeld (zowel aan het vaartuig als
aan derden), wordt volledig
op huurder verhaald en valt niet onder de verzekering.

Huurder en opvarenden varen op eigen risico en voor eigen risico, verhuurder is niet aansprakelijk voor enig persoonlijk letsel.
Het eigen risico van de verzekering bedraagt € 500,-  per gebeurtenis. Elke schade welke is ontstaan tijdens de huurperiode
dient te worden gemeld. De volledige reparatiekosten van deze schade zullen moeten worden vergoed.

Bij verlies van onderdelen of toebehoren, diefstal en/of vermissing dient de volledige nieuwwaarde vergoed te worden.
Bij omslaan door
eigen schuld worden bergingskosten, sleepkosten en eventuele andere schade in rekening gebracht.
Het gehuurde valt onder de verantwoording van degene op wiens naam gehuurd wordt.

Voor de vaartuigen is een verzekering afgesloten voor schade aan derden. Een en ander
volgens de algemene watersportpolis voorwaarden. Verdere gegevens op aanvraag.

11. Afvaart en inleveren
U krijgt het gehuurde schoon mee. Bij afvaart dient u de waarborgsom te betalen. Bij het inleveren controleert de
verhuurder het gehuurde. Er wordt van u verwacht dat het gehuurde schoon is (zoals u het van ons ontvangen heeft).
Is dit niet het geval dan worden de schoonmaakkosten á € 20,- ingehouden op de door huurder betaalde waarborgsom.

Bij ernstige vervuiling zullen de totale schoonmaakkosten op de huurder worden verhaald met een minimum van
€ 50,- evenals gemiste inkomsten voor de tijd dat de motorboot niet beschikbaar is voor verhuur aan derden.

12. Te laat inleveren
Mocht huurder de afgesproken tijd van terugkomst om welke reden dan ook niet gaan halen, dan dient huurder de verhuurder hiervan
zo spoedig mogelijk telefonisch in kennis te stellen. Indien het vaartuig meer dan een kwartier
later dan het afgesproken tijdstip op de
overeengekomen plaats wordt overgedragen, brengt verhuurder euro 10,- per kwartier extra in rekening en heeft verhuurder recht
op vergoeding van eventuele verdere (gevolg-) schade,
tenzij de verlate teruggave niet aan huurder kan worden toegerekend.

13. Uitsluitingen
Het is de huurder verboden aan wedstrijden deel te nemen, vaartuigen te slepen, te varen boven windkracht 6, tijdens onweersbuien of
te varen gedurende de nacht. De verhuurder kan de huurder vanwege slechte weersomstandigheden en/of overmatig gebruik van
alcohol en/of verdovende middelen het varen niet toestaan dan wel gebieden om onverwijld terug te keren naar de haven of naar
een door hem aangegeven afmeerplaats te varen of
gebieden te gaan schuilen in verband met het weer.

Uiteraard ontneemt dit alles nooit de eigen verantwoordelijkheid van de huurder.

14. Vaargebied
Het vaartuig mag worden gebruikt op het binnenwater in Alkmaar en tot een straal van 12 kilometer rond Alkmaar
inclusief het Alkmaardermeer en Uitgeestermeer. Varen in de omgeving van Amsterdam is ten strengste verboden.

15. Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel, overlijden, of schade van welke aard dan ook,
onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Huurder gebruikt
het gehuurde volledig op eigen risico. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door
aantoonbare opzet of grove schuld van en door verhuurder.

16. Verantwoordelijkheid huurder
Tijdens de huurperiode is de huurder verantwoordelijk voor de algemene orde en veiligheid van zichzelf en derden.
Huurder zal zich houden aan aanwijzingen van verhuurder. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders
of hun begeleiders. Huurder wordt geacht op de hoogte te zijn van het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en
is verantwoordelijk voor het correct toepassen van de geldende vaarreglementen.

 • Gebruik van de stootfenders is verplicht.
 • Het is niet toegestaan het vaartuig onbeheerd achter te laten.
 • Het maximaal aantal opvarenden per boot mag niet worden overschreden.
 • Huurder zal het vaartuig zonder schriftelijke toestemming van verhuurder niet in gebruik afstaan.
 • Het is verboden aan te meren onder en aan bruggen, op hoeken van vaarwegen, en aan woonboten.
 • Huurder dient zich te houden aan vaarreglementen, verkeersborden en verkeerslichten.
  Varen op de grachten tot maximaal 6 km/h, op het Noord-Hollands kanaal maximaal 9 km/h.
 • Huurder dient zoveel mogelijk aan de rechterkant te varen en overigens de vaarrichting
  aan te houden zoals die staat vermeld op de mogelijke routekaarten.
 • Huurder dient te allen tijde rekening te houden met medegebruikers op het water, in het bijzonder bij bruggen,
  kruisingen en smalle gedeeltes. Dit betekent ook het niet te krap nemen van bochten tbv voldoende zicht.
 • Rondvaartboten, zeilboten zonder motor, vrachtschepen, andere beroepsvaartuigen en (andere) schepen
  met een lengte van 10 meter of langer hebben te allen tijde voorrang.
 • Verhuurder wijst expliciet op het gevaar van inklemmen van ledematen tussen een vaartuig en andere
  objecten en of boten. Plaats nooit uw hand of vingers binnen de lus van een touw tijdens het aanmeren.
 • Ouders zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en dienen toezicht te houden op minderjarige kinderen.
  Huren geschied op eigen risico, de volledige verantwoordelijkheid ligt bij de ouders / begeleiders.
 • De verhuurder adviseert altijd zwem of reddingsvesten te dragen voor degene die niet kunnen zwemmen.
  Gebruik van reddingsvesten worden kosteloos door ons aangeboden. U dient dit tijdig aan te geven.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van eigendommen die
  huurder meeneemt op het vaartuig.

17. Vertaalde versie
Indien huurder een uit het Nederlands vertaalde versie van deze voorwaarden heeft

ontvangen en dit leidt tot verschillen in de teksten, prevaleert de Nederlandse tekst.

18. Klachten en geschillen
Bij klachten dient huurder binnen een week na de huurdatum verhuurder daarvan schriftelijk

in kennis te stellen, met deugdelijke toelichting en onderbouwing van de klacht.

Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een bevoegde
rechter binnen de gemeente Alkmaar is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

19. Huurder heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden.
Waar de Algemene Voorwaarden niet in voorziet heeft de verhuurder het recht te beslissen.

(versie oktober 2020)